Strona Główna

Zainteresowania Naukowe

Materiały Dla Studentów

Kontakt

Moje zainteresowania naukowe związane są z szeroko ujętym Zarządzaniem Jakością.
Tej tematyki dotyczyła zarówno moja praca magisterska, jak i doktorska.
Praca magisterska pt.: STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM - TEORIA I PRAKTYKA
dotyczyła zastosowania statystycznych narzędzi jakości do oceny i doskonalenia
procesu produkcyjnego. W roku 2000 została ona nagrodzona pierwszym miejscem w Konkursie
Wojewody Opolskiego na najlepsze prace związane z wprowadzaniem nowatorskich rozwiązań w zakresie
jakości procesów i produktów w przedsiębiorstwie.
Moja praca doktorska dotyczy zastosowania zasad podejścia procesowego w zarządzaniu
systemem jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży elektromaszynowej.

Prowadzone przeze mnie prace dyplomowe dotyczą:
- praktycznego zastosowania narzędzi Zarządzania Jakością,
- praktycznego zastosowania metod Zarządzania Jakością, w tym FMEA, QFD, SPC,
- wdrażania i oceny skuteczności Systemów Zarządzania Jakością,
- oceny efektywności organizacji,
- ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

W celu doskonalnia swoich umiejętności zrealizowałam 7-letni staż zawodowy.
Pracowałam na stanowisku Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
w opolskim przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Byłam odpowiedzialna za wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością
co zostało uwieńczone sukcesem -
firma otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2009.
Ukończyłam także kurs audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.
Uczestniczyłam również w projektach unijnych mających na celu projektowanie innowacji organizacyjnych i procesowych.